POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 1. Restauracja & Bar Ogrody Wisła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą “Ogrody Wisła” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarska 8, dalej „Restauracja & Bar” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.
 2. Jedyną oficjalną stroną lokalu jest strona www.ogrodywisla.pl. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez lokal automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez lokal, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych lokalu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Lokal uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
 4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez lokal na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
 5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.
 6. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez lokal, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren lokalu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 7. W celu zapewnienia Gościom lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie lokalu. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w lokalu.
 8. O wejściu osób na teren lokalu decyduje „Selekcjoner”. „Selekcjoner” lub pracownicy ochrony lokalu, mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu bez podania przyczyny.
 9. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby poniżej 21 roku życia, nie posiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. „Selekcjoner” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa lokalu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 10. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 1. Osoby przebywające w lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników lokalu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu:

jedzenia, napojów, środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie oraz broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych, innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości lokalu.

 1. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren lokalu.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości lokalu, ich mienia oraz mienia lokalu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin lokalu zostaną wyproszone z lokalu.
 3. Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek roszczeń.
 4. Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 5. Godzina zamknięcia lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera lokalu.
 6. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
 7. Opłata za wejście do lokalu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu osobom trzecim.
 8. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu: 535-770-800 oraz e-mail: rezerwacje@ogrodywisla.pl
 9. Lokal jest obiektem monitorowanym.
 10. Goście lokalu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi lokalu oraz ochrony.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w lokalu, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w lokalu odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia lokalu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 14. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa lokalu.
 15. Zabrania się użytkowania wyposażenia lokalu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
 16. Zabrania się wychodzenia poza teren lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
 17. Obsługa lokalu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 18. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do lokalu lub w jego obrębie.
 19. W lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- Ogród lokalu. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w dymie tytoniowym.
 20. Goście lokalu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 21. Obsługa lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 22. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy lokalu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
 23. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie lokalu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2020 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej lokalu, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji lokalu.